Kvalitets-/Miljö-/Arbetsmiljöpolicy

Vid skiss och projektering läggs mycket stor vikt vid att finna rätt kvalitet för
respektive projekt, då kvalitetskraven ofta varierar mellan olika typer av projekt.
Vi är engagerade och har förståelse för projektets mål. Rätt kvalitet kan identifieras utifrån många olika utgångspunkter såsom t ex funktion, kostnad, flexibilitet och
estetik. Vår verksamhet skall ständigt utvecklas och förbättras så att vi erbjuder
våra kunder kostnadseffektiva totallösningar. Detta uppnår vi genom ett effektivt kvalitetsarbete där alla medarbetare strävar mot en god kvalitet.
I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar arbetar
vi i alla uppdrag oavsett storlek med att analysera graden av miljöpåverkan i de
åtgärder vi förslår samt att vi arbetar för att hitta möjligheter att avhjälpa och
minimera eventuell miljöpåverkan. Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, förskrifter
och övriga krav som organisationen berörs av.
Vi eftersträvar en så god fysisk och psykisk arbetsmiljö att den, när det gäller att rekrytera och behålla personal, är ett konkurrensmedel.
Detta vill vi uppnå genom att:

  • I alla avseenden uppfylla kraven i arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförskrifterna.
  • Ta till vara varje anställds erfarenheter, kunskap och egenskaper samt att stimulera till fortsatt personlig utveckling.
  • Behandla signaler vid längre sjukfrånvaro, arbetsskador, etc i ledningsgruppen.
  • Arbetsmiljöfrågor skall vara en naturlig del i den dagliga beslutsordningen.
  • Se internkontroll som ett viktigtinstrument för att förebygga arbetsskador.